Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno

Załącznik nr 2 do
REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO
ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

                                                                                          

Szczytno dnia, 12 maja 2017 r.

WÓJT GMINY SZCZYTNO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. ochrony środowiska
 w Urzędzie Gminy Szczytno
(ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie;

2)       ukończone 18 lat życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       nieposzlakowana opinia;

4)       brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

5)       wykształcenie wyższe;

6)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

7)       znajomość problematyki funkcjonowania samorządu gminnego, jego struktur i zadań;

8)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

9)       znajomość aktualnych przepisów związanych z zakresem wykonywanej pracy, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz.1987 ze zm.);
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 ze zm.);
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 2134 ze zm. );
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
 • oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 71);

 

Wymagania dodatkowe:

1)                  doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;

2)                  wykształcenie z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne;

Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       Sprawowanie nadzoru oraz podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie warunków objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

2)       Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

3)       Tworzenie i zarządzanie bazą danych nieruchomości objętych systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

4)       Określenie wymagań, wobec osób utrzymujących zwierzęta, w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

5)       Przygotowywanie decyzji zezwalających przedsiębiorcy na odbiór odpadów płynnych z nieruchomości położonych na terenie gminy i prowadzenie ewidencji z tym związanych.

6)       Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

7)       Czynności związane z realizacją zadań pod nazwa „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno” oraz eliminacją ze środowiska wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokryć dachowych).

8)       Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, wykazów, rejestrów które posłużą w trybie ustawy prawo zamówień publicznych do określenia przedmiotu zamówienia związanego z wyborem firmy świadczącej usługę odbioru odpadów.

9)       Rozliczanie faktur związanych ze stanowiskiem.

10)   Uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych i przetargowych.

 

Warunki pracy:

1)                   wymiar etatu:     1 etat;

2)                  miejsce pracy: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno;

3)                  praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego;

4)                  stanowisko nie niższe niż młodszy referent z wynagrodzeniem wg grupy VIII  do 2 700  zł maksymalnie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szczytno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie świadectw pracy dokumentujących pożądany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
• podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894);

 • • Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902 ze. zm.)
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 pok. Nr 206) lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Szczytno”, w terminie do dnia  24 maja 2017 r.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikacje można również przesłać pocztą elektroniczną: na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl (w tytule wiadomości zamieszczając w/w dopisek).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szczytno po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szczytno przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie dalszych etapów procedury naboru.

Oferty nie zakwalifikowane stanowią dokumentację naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Wójt Gminy Szczytno

/-/

Sławomir Wojciechowski

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.05.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Lewandowska - Zając
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2017 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1511
15 maja 2017 15:11 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 maja 2017 15:01 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)