Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. architektury i budownictwa

Załącznik nr 2 do


REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO
ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

                                                                                          

Szczytno dnia, 3 stycznia 2018 r.

 

WÓJT GMINY SZCZYTNO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. architektury i budownictwa
 w Urzędzie Gminy Szczytno
(ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie;

2)       ukończone 18 lat życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       nieposzlakowana opinia;

4)       brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

5)       wykształcenie wyższe;

6)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

7)       znajomość problematyki funkcjonowania samorządu gminnego, jego struktur i zadań;

8)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

9)       znajomość aktualnych przepisów związanych z zakresem wykonywanej pracy, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257);
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579);
 • ustawy z dnia 23 grudnia 2010 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332);
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073);
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r., t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 71).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 2. wykształcenie wyższe kierunek gospodarka przestrzenna lub budownictwo;
 3. prawo jazdy kat. B.

Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)                   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy na działki nieobjęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2)                   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3)                   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

4)                   prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez gminę Szczytno;

5)                   uczestnictwo w komisjach inwentaryzacyjnych i przetargowych.

Warunki pracy:

1)                   wymiar etatu:     1 etat;

2)                  miejsce pracy: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno;

3)                  praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
Szczytno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie świadectw pracy dokumentujących pożądany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
• podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894);

 • • Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902 ze. zm.)
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 pok. Nr 206) lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. architektury i budownictwa”, w terminie do dnia  15 stycznia 2018 r. do godziny 12:00

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikacje można również przesłać pocztą elektroniczną: na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl (w tytule wiadomości zamieszczając w/w dopisek).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szczytno po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szczytno przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie dalszych etapów procedury naboru.

Oferty nie zakwalifikowane stanowią dokumentację naboru.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Konkurs/rozmowa kwalifikacyjna jest planowana na dzień  16  stycznia  2018 r. godzina 9:00

 

Wójt Gminy Szczytno

/-/

Sławomir Wojciechowski

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Lewandowska - Zając
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 23:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1616
04 stycznia 2018 07:42 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika [20180102_ogloszenie_o_naborze.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 07:41 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 07:40 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)